phone
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
+48 502 430 435

§ 1
Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu INGS utrzymywanego w domenie ings.pl, przez firmę IGS Dorota Mularczyk z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Wojska Polskiego 8 NIP: 644-168-92-06 (zwanym dalej Usługodawcą). Z chwilą przekazania przesyłki kurierom, z którymi współpracuje Usługodawca, w swoim lub też każdej innej osoby mającej prawo do tej przesyłki imieniu, przyjmują Państwo postanowienia i warunki określone w liście przewozowym, a także w warunkach przewozu, niezależnie od tego, czy Państwa podpis widnieje na powyższym liście czy też nie. Przekazanie przesyłki stawowi także dowód zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz cennika. Od tej chwili wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obu Stron, jeżeli umowa między nimi nie stanowi inaczej.

2. Zakres działalności Usługodawcy obejmuje teren całego kraju.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmą zewnętrznym, z którymi ma podpisaną odpowiednią umowę handlową. Dany kurier może jednak zastrzec w Regulaminie Kuriera, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W tym zakresie użytkownik będący konsumentem powinien zaniechać zamawiania takich Usług Kuriera. W imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinny działać osoby upoważnione.

4. Znaczenie ujętych w Regulaminie terminów:
- Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, a także dla której utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji w Serwisie INGS
- Konsument- osoba fizyczna zamawiająca usługi w INGS na stronie Ings.pl, w celu  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Przesyłka – wszystkie paczki, koperty, pojemniki, worki oraz palety przyjmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.

- Nadawca – Podmiot wysyłający przesyłkę do odbiorcy.
- Adresat / Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.

- Zleceniodawca - podmiot zlecający INGS wykonanie usługi przewozowej. Zleceniodawcą może być Nadawca, Adresat/ Odbiorca lub osoba trzecia.

-  Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca usługi kurierskie współpracująca z Usługodawcą oraz osoba świadcząca usługi kurierskie w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
- List przewozowy, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej, stanowiący dowód zawarcia umowy.
-  Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki.
- Usługa – usługa zamawiana za pośrednictwem Serwisu ings.pl wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie z regulaminem danego Kuriera.
- Serwis – Serwis Internetowy dostępny w domenie www.ings.pl wraz z jego funkcjonalnością, umożliwiający Użytkownikowi zlecenie usługi Usługobiorcy.
- Konto – prowadzone przez Usługodawcę, dla Użytkownika po rejestracji, pod unikalną nazwą ( login) miejsce na serwerze, gdzie Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zamówienia wszystkich Usług dostępnych w ramach serwisu.
Panel Klienta- platforma i funkcjonalność, dzięki której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi, zamawiać Usługi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
- Książka adresowa - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez ings.pl
- Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.ings.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych;
- Cennik Standardowy – aktualna oferta cenowa Usług umieszczona na stronie internetowej Serwisu pod adresem ings.pl
- Cennik Indywidualny – cennik zawierający specjalne warunki dotyczące zamawiania usług w serwisie obowiązujący od momentu przyznania go Usługobiorcy przez Usługodawcę.
- Dni robocze – dni powszednie, nie obejmujące sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy,  chyba, że ustalono inaczej.
- PrePaid – usługa oferowana Usługobiorcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w INGS.
-  Konto PrePaid - przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
Zamówienie – zlecenie Przesyłki złożone Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu INGS.
- Bramka płatnicza - bezpieczna platforma umożliwiająca płatności internetowe, obsługiwana przez operatora Przelewy24 lub TPay

5. Do usług kurierskich zamawianych za pośrednictwem INGS zastosowanie mają regulaminy Kurierów dostępne na ich stronach internetowych.

§ 2
Przedmiot i warunki świadczonych usług

1.Korzystanie z Serwisu Ings.pl wymaga bezpłatnej rejestracji przez Użytkownika, co równa się założeniu Konta w Serwisie oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą w zakresie możliwości korzystania z jego funkcjonalności.

Usługodawca poprzez Serwis INGS w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem świadczy usługi zamawiania za pośrednictwem Serwisu ings.pl Usług wykonywanych przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie z regulaminem danego Kuriera.

2. Niektóre usługi w serwisie mogą być dostępne dla Usługobiorców bez konieczności rejestracji.

3. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) oraz jego akceptacja.

4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Dokonanie rejestracji w serwisie INGS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.Rejestracja Użytkownika w Serwisie wiąże się z procesem przejścia przez formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie oraz akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do funkcjonalności serwisu ings.pl zawierana jest na czas nieokreślony.

8. W ramach świadczonych usług, Usługodawca działając w imieniu Użytkownika zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej dotyczącej Przesyłki wskazanej przez Użytkownika. Wyboru kuriera wykonującego usługę spośród oferowanych przez Usługodawcę przewoźników dokonuje Użytkownik. W przypadku braku możliwości realizacji usługi przez wybranego przez Użytkownika kuriera, Usługodawca ma prawo wybrać innego kuriera do przewozu przesyłki, przy czym cena Usługi zamówionej przez Usługobiorcę nie ulega żadnej zmianie.

9. Zlecenie złożone przez nadawcę elektronicznie na stronie www.ings.pl jest realizowane spod wskazanego adresu w danej miejscowości zarówno w transporcie krajowym i zagranicznym przesyłek.

10. Zasadniczo przesyłkę doręcza się do rąk własnych Odbiorcy. Jeśli Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w komórce spełniającej jej rolę.

11. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Zleceniodawcy na jego koszt.

12.W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz INGS przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.

13. Przewidywany termin dostawy - następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki.

Gwarantowany termin dostawy określają regulaminy poszczególnych kurierów.

 

§ 3
Obowiązki Usługobiorcy

1. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia za zamówioną usługę obowiązującego zgodnie z Cennikiem Standardowym lub Indywidualnym.

2. Przesyłka zostanie wydana Kurierowi pod podanym w Zamówieniu adresem. Dowodem tego jest wydrukowany przez Usługobiorcę List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, - podpisane przez kuriera na okoliczność odebrania przez niego przesyłki - które należy zachować na ewentualność zaistnienia reklamacji.

3. Użytkownik zadba, aby Przesyłka została należycie zapakowania i dobrze zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Kuriera wybranego do wykonania Usługi oraz gwarantuje, że jej zawartością nie jest żaden z przedmiotów zabronionych wskazanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie kuriera. Należy właściwie zapakować i zabezpieczyć przesyłkę, aby zapobiec i uniemożliwić uszkodzenie zarówno jej zawartości, jak i zawartości innych Przesyłek przewożonych przez danego Kuriera. Szczegóły i poradniki dotyczące zasad bezpiecznego pakowania dostępne są podczas składania zamówienia, jak również znajdują się w regulaminach Kurierów.

4. Nadawca gwarantuje, iż opis zawartości każdej przesyłki zadeklarowany na liście przewozowym jest zgodny ze stanem faktycznym, podając rzetelne i prawdziwe informacje odnośnie wymiarów, wagi, zawartości i rodzaju opakowania Przesyłki.

5. Od momentu przyjęcia Przesyłki do chwili jej doręczenia kurier ma prawo zweryfikować czy przesyłka odpowiada deklaracji Nadawcy zawartej w liście przewozowym, przede wszystkim, czy zadeklarowana zawartość lub waga i wymiar odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek towarowych, a także sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania. Jeśli zaistnieją niezgodności Kurier ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, a Użytkownik po takiej weryfikacji stwierdzającej niezgodność zostanie obciążony opłatą za weryfikację zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

Wynik weryfikacji zamieszcza się w liście przewozowym lub dołączonym do niego protokole. Koszty weryfikacji zostaną doliczone Zleceniodawcy do ceny wykonywanej usługi. W przypadku w/w niezgodności INGS poinformuje również Nadawcę o zmianie ceny zleconej usługi- zgodnie z Cennikiem Standardowym, bądź Indywidualnym oraz umową.

 

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, dokonuje się go w obecności Nadawcy, a jeśli wezwanie go jest niemożliwe, bądź nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel firmy kurierskiej dokonuje weryfikacji w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

Usługodawca może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy wadliwych o niedostatecznym opakowaniu albo niemających wymaganego opakowania. Jeżeli cechy przesyłki wykluczające ją z możliwości wykonania usługi ujawniły się po jej odbiorze od nadawcy, Usługodawca może wstrzymać wykonanie usługi i zawiadomić o zaistniałym fakcie Usługobiorcę, który zobowiązany jest do usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie przesyłki, poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie na własny koszt. Jeżeli Użytkownik nie dostosuje się do tego, Usługodawca może odstąpić od umowy. Wówczas Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody. Usługodawca uprawniony jest do odesłania przesyłki na koszt nadawcy i żądania wynagrodzenia zgodnego z Cennikiem, pomniejszonego o ewentualne korzyści z tytułu braku obowiązku wykonania usługi w całości.

 Użytkownik zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty określone w Cenniku Standardowym powstałe wskutek konieczności neutralizacji szkody spowodowanej przesyłką niebezpieczną lub nieprawidłowo zabezpieczoną, a także za magazynowanie przesyłki po odstąpieniu od umowy przez Usługodawcę i ewentualnym nieodebraniu przesyłki w wyznaczonym terminie.

 

7. Nadawca ma obowiązek umieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany w liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi zawierać poprawny kod pocztowy.

8. Przyjęcie przez Kuriera przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość odpowiadała warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

9. Nadawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł, pod rygorem utraty roszczeń przeciwko INGS przekraczających tę kwotę.

10. Zleceniodawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki w imieniu i na rzecz Nadawcy. On też ponosi koszt ubezpieczenia.

11. Wgląd do wyciągu z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Kurierem, a instytucją ubezpieczeniową jest udostępniany do wglądu na życzenie Nadawcy.

12. Nadawca podpisując list przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem jej zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia oraz akceptuje je.

13.Użytkownik powiadomi Adresata / Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub obecności osób potrzebnych do jej rozładunku, jeżeli taka konieczność zachodzi. Każda Przesyłka wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczana do przewozu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody spowodowane w efekcie załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Usługodawcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki.
14. Użytkownik poinformuje Adresata / Odbiorcę, że w przypadku uszkodzenia doręczanej Przesyłki, Adresat / Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego spisania protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Adresata / Odbiorcę). Protokół szkody spisany w ten sposób, jeszcze przy odbiorze jest podstawą uznania ewentualnej reklamacji.

15. Usługobiorcy nadający przesyłki u Kurierów z wykorzystaniem udostępnionych im numerów płatnika przypisanych Usługodawcy, obciążeni zostaną kosztami nadania tych przesyłek zgodnie z Cennikiem Standardowym, nawet jeżeli nie będą one zarejestrowane przez Usługobiorcę w Serwisie ings.pl

16. Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

17. Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu INGS lub osoby, która dysponuje nią w jej imieniu, INGS ma prawo zastawu na niej, w celu zabezpieczenia roszczeń INGS, wynikających z umowy przewozu tej przesyłki.

 

§ 4
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi się posługuje wykonując usługę.

2. Usługodawca nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki, jeżeli powstały z one przyczyn leżących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą Usługodawcy, lub powstały z właściwości towaru albo działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od  Usługodawcy zdarzenia.

3. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od jej przyjęcia do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe w wyniku normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła ponosi firma, z którą INGS podpisał stosowną umowę usług kurierskich.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez operatora płatności za zamówioną Usługę, a tym samym za opóźnienie w realizacji usługi.

5. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów innych Kurierów, z którymi współpracuje INGS, w zakresie wykonania usługi zamówionej przez Usługobiorcę, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Usługodawcę i ograniczają jego odpowiedzialność.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot jeśli:
a) przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy);
b) Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę;
c) rzeczywista zawartość przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym;
d) waga i / lub wymiary przesyłki nie jest zgodna z wagą deklarowaną na liście przewozowym.

7. Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może być wyższe niż równowartość 100% sumy pobranej tytułem podstawowej opłaty transportowej.

8. W przypadku przesyłek doręczanych za pobraniem, do chwili ich doręczenia usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przesyłkę na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale, natomiast odpowiedzialność Zleceniobiorcy/Usługodawcy za pobrane od Adresata / Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

§ 5
Zamówienia – składanie, edycja, anulowanie, realizacja.

1. INGS przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w terminach podanych przez danego Kuriera, zgodnie z jego regulaminem/ofertą. Użytkownik po dokonaniu wyboru Kuriera i wskazaniu kodu pocztowego nadawcy uzyskuje informację systemową dotyczącą możliwie najwcześniejszej godziny nadania przesyłki.

2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym przypadającym dniu roboczym.

3. Użytkownik  konsument akceptuje zasadę, że dokonanie przez niego podczas składania Zamówienia wyboru wykonania Usługi przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia powoduje, po wykonaniu świadczenia (Usługi) przez Usługodawcę, utratę prawa do odstąpienia od Umowy,

4. Po otrzymaniu i zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie, Usługodawca niezwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Usługobiorcy, z wyłączeniem sytuacji losowych, np. awarii systemu.

5. Podczas procedury realizacji zamówienia Usługobiorcy udostępnia się drogą elektroniczną komplet dokumentów z możliwością wydruku w Panelu Klienta ( dla zarejestrowanych Usługobiorców), jak również są one przesyłane za pośrednictwem poczty email, lub też przedstawiciel kuriera przywozi je i przekazuje przy odbiorze przesyłki (zależne od wybranego przez Usługobiorcę Kuriera). W zależności od wybranego przez Usługobiorcę Kuriera, wygenerowany przez system List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.

6. Przy realizacji zamówienia (jeśli opcję taką wybrano podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Usługobiorcy i/lub Odbiorcy o aktualnym statusie Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.)

7. Usługobiorcy mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres bok@ings.pl . Za anulowanie zamówienia nie nalicza się opłaty. Jeżeli zaś zostało ono już wcześniej zapłacone, kwotę zapłaty zwraca się Usługobiorcy.

8. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia, a następnie złożenie nowego zlecenia na podstawie danych wskazanych przez Usługobiorcę.

9. Opłata za przesyłki według obowiązującego cennika odbywa się za pośrednictwem operatora Przelewy 24 lub Tpay oraz na podstawie faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego cennika INGS lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.

§ 6
Przesyłki - Odbiory i doręczenia

                                                                         
1. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00, chyba, że ustalono inaczej.

2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy), także za pośrednictwem poczty e-mail. Podczas odbioru Przesyłek Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez INGS.

3. W oddziale Kuriera odebrane Przesyłki zostają porównane z informacjami podanymi w liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z tymi zadeklarowanymi przez Usługobiorcę, jeśli jest możliwość doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Użytkownik może zostać obciążony opłatą za dodatkową obsługę, zgodnie ze Standardowym lub indywidualnym Cennikiem Usługodawcy.

4. Płatność za Usługę następuje na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez INGS. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub potrącenia ze zwrotu kwoty pobrań w usłudze COD (cash on delivery).

5. Jeśli Przesyłka nie zostanie wydana Kurierowi, np. nie była przygotowana do nadania, Usługodawca - na życzenie Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę jej odbioru. Opłaty z tym związane, jakie mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem Usługodawcy, pokrywa Użytkownik. Zapłaty dokonuje się na podstawie wygenerowanej przez INGS faktury VAT.

6. Wszelkich ewentualnych nadpłat, czy zwrotów Usługodawca dokona poprzez przelanie kwot podlegających zwrotowi sposobem płatności wykorzystanym podczas wpłaty za Zamówienie. Za przyzwoleniem Usługobiorcy zwrotu można dokonać także na przynależne mu Konto PrePaid.

7. Doręczanie przesyłek odbywa się wedle reguł stosownie określonych w regulaminie Kuriera, jakiego Użytkownik

wybrał do wykonania danej usługi kurierskiej.
Jeżeli nic innego nie wynika z regulaminu danego Kuriera przesyłki doręczne są w następujący sposób:
- przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie door to door.
- przesyłki powyżej 30 kg doręczane są według regulaminów firm kurierskich.
8. Jeśli nie ma możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy/Adresata zwraca się ją Usługobiorcy po uiszczeniu przez niego opłaty dodatkowej - za zwrot - zgodnej z Cennikiem Standardowym. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez INGS. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Późniejszy tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi regulują regulaminy poszczególnych Kurierów.

§ 7
Przesyłki za pobraniem

1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązuje limit do kwoty 20 000 zł co do jednej przesyłki, chyba że ustalono inaczej.

2. Jeśli odbiorca/Adresat przy odbiorze Przesyłki odmawia zapłaty kwoty pobrania za nią, Przesyłka nie jest mu wydawana; Wówczas Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, a Użytkownik zobowiązuje się przekazać do Usługodawcy dalsze dyspozycje odnośnie tejże Przesyłki. Przesyłki, dla których nie uda się ustalić dalszych dyspozycji będą zwrócone do Usługobiorcy na jego koszt. Odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące doręczania przesyłek na zasadach określonych w regulaminie Kuriera wybranego do wykonania usługi

3. Pobranie od Odbiorcy/ Adresata należności za doręczoną Przesyłkę odbywa się w gotówce albo za pomocą karty płatniczej, jeżeli wybrany Kurier taką usługę udostępnia. Odbiorca / Adresat powinien mieć odliczoną gotówkę odpowiadającą wartości pobrania. Kurier nie ma obowiązku wydawania reszty.

4. Zwrot kwoty pobrania przewidywany jest na 1, 3, 5, 7 lub inną ilość (określoną w momencie składania zlecenia) dni roboczych począwszy od dnia doręczenia Przesyłki. Dokonany on będzie na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w momencie składania zlecenia (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Usługodawcy)

§ 8
Prawo do odstąpienia od Umowy (Zamówienia)


1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na prowadzenie Konta lub na świadczenie Usługi, bez podania powodu – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli złoży w tym terminie właściwe oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Zamówienia).
Aby zmieścić się w terminie przewidzianym na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane przez Konsumenta w formie papierowej na adres pocztowy Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymane od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji zwrotnej na jego adres e-mail.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi odnośnie Usługi, którą Usługodawca w pełni wykonał za wyraźną zgodą konsumenta, a ten z kolei został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 9
Płatności

1. Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę, określoną w Cenniku. Zapłata dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych, której operatorem jest TpaY Szczegółowa procedura dokonywania płatności, czy przebiegu reklamacji określa regulamin operatora TpaY. dostępny na stronie: www.tpay.pl

2. Użytkownik może skorzystać z opcji doręczenia faktury VAT za zamówioną Usługę. Wyraża on zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz przesłanie jej na adres e-mail Użytkownika (dostępne dla zarejestrowanych Usługobiorców). Faktura wystawiana jest po otrzymaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora TpaY oraz przelewy24.pl

3. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest natychmiast po otrzymaniu przez Usługodawcę w formie papierowej podpisanej kopii korekty wraz z datą jej podpisania. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są przy użyciu tego samego kanału płatności, który użyty był przez Usługobiorcę, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 10
Przedpłata

1. Doładowania kwoty na Koncie PrePaid dokonuje się poprzez wpłatę środków w Panelu Klienta w zakładce Doładuj Konto. Limit zgromadzonych na Koncie Pre Paid środków wynosi 10 000 PLN.
Stan Konta PrePaid uaktualniany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.

2. Zapłata za złożone zamówienie dokonywana z Konta PrePaid znacznie przyśpiesza realizację i oznacza natychmiastowe przystąpienie INGS do jego realizacji.

3. Zwrot niewykorzystanych z Konta Pre Paid środków następuje po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Konta przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę w Panelu Klienta rachunek bankowy.

§11
Kredyt kupiecki

1. Użytkownik będący przedsiębiorcą, w wyniku pozytywnej decyzji Usługodawcy może zyskać dostęp do zamawiania usług w INGS z odroczonym terminem płatności (w postaci kredytu kupieckiego). Wówczas płatności za zamówione usługi dokonywane będą po ich wykonaniu w ustalonych cyklach rozliczeniowych. Warunkiem koniecznym do uzyskania takiego uprawnienia jest przesłanie Usługodawcy kompletu dokumentów firmowych. Decyzja o przyznaniu uprawnienia należy wyłącznie do Usługodawcy i jest wynikiem wcześniejszej weryfikacji, której musi się poddać zainteresowany Użytkownik. Jej szczegóły Usługodawca przekazuje na indywidualny adres e-mail zainteresowanego Użytkownika.

2. Użytkownicy korzystający z usług INGS na zasadach Kredytu Kupieckiego rozliczani są według cen ustalonych z przedstawicielem INGS (Cennik indywidualny).

3. Płatności za usługi w opcji kredytu kupieckiego dokonywane są na podstawie wystawionych dwa razy w miesiącu faktur VAT. Klienci nie mogą zmieniać danych do faktury VAT bez wcześniejszego przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych. Usługobiorcy korzystający z usług INGS na zasadach Kredytu Kupieckiego, wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej oraz mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, co nie zwalnia jednak z obowiązku zapłaty faktury w terminie na niej wyznaczonym.

4. W przypadku źle wprowadzonych danych dotyczących Przesyłek, gdy mają one wpływ na cenę usługi, Usługodawca ma prawo weryfikować koszty usług.

5. Wszelkie Reklamacje złożone za uszkodzenie bądź zagubienie przesyłek nie zwalniają z obowiązku terminowej zapłaty faktury VAT. Każdą uznaną reklamację Usługodawca rozliczy przy kolejnej fakturze VAT.

6. Jeżeli Usługodawca nie naliczył należnych kosztów wysyłki do danego okresu rozliczeniowego, ma prawo doliczyć je do jednej z kolejnych faktur VAT.

7. Brak płatności za daną fakturę VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia spowoduje blokadę Konta. Jego odblokowanie może nastąpić na wniosek Usługobiorcy po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Za odblokowanie konta pobierana jest opłata zgodna z Cennikiem Indywidualnym.

8. Usługodawca ma prawo do potrącenia z należności Usługobiorcy, kwot z tytułu niezapłaconych faktur VAT za usługi wykonane na rzecz tego Usługobiorcy. Od niezapłaconych faktur VAT naliczane są odsetki w wysokości ustawowej.

§12
Nieterminowe płatności

                                                                         
1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowej zapłaty wszelkich opłat związanych z zamówieniem Usług naliczonych zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem, w tym opłat dodatkowych związanych z weryfikacją parametrów przesyłki.

2. W przypadku braku zapłaty należności we wskazanym terminie Usługodawca podejmie działania w celu ich dochodzenia:
a) po upływie 7 dni od terminu zapłaty wysłane zostanie I wezwanie do zapłaty;
b) jeżeli Użytkownik nie zapłaci wymagalnych kwot w terminie kolejnych 7 dni Usługodawca wyśle II wezwanie do zapłaty.

2. W razie bezskuteczności wezwania do zapłaty Usługodawca może zlecić dochodzenie wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

3. Użytkownik nie dokonujący płatności obciążony zostanie odsetkami oraz opłatami z tytułu działań windykacyjnych podjętych przez Usługodawcę lub firmę windykacyjną, w szczególności opłatami z tytułu wezwań do zapłaty, określonymi w Cenniku Standardowym.

4. Użytkownik będący przedsiębiorcą obciążony zostanie dodatkowo bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna, zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty.

 

§ 13
Przedmioty zabronione

 1. Rzeczy wyłączone z przewozu:
  a) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  b) rzeczy, które z racji swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości, albo ze względu na urządzenia INGS nie nadają się do przewozu; silniki, skrzynie biegów oraz części zawierające w sobie oleje;
  c) rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym przede wszystkim: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  d) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  e) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
  f) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  g) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  h) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne. 3.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień, INGS może odmówić wykonania usługi. Nadawca ponosi wobec INGS i osób trzecich odpowiedzialność, szczególnie karno- skarbową, za wszelkie szkody powstałe na skutek naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu, czy popełnione w wyniku wykonania zleconej przez niego usługi przestępstwa.
 3. INGS może odmówić wykonania usługi z wyłączeniem przypadków określonych w pkt,1 i 2  § 3, również bez podania powodu, a także w wypadku:
  a) zaistnienia trudności w czasie i przestrzeni, aby ją wykonać,
  b) kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że deklarowana zawartość przesyłki i/lub jej waga nie jest zgodna ze stanem faktycznym.

c) niedostatecznego lub niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

 1. Listy przedmiotów zabronionych różnią się w zależności od Kuriera. Ich szczegółowy opis znajduje się w regulaminach poszczególnych kurierów.

§ 14
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi należy poprzez zgłoszenie reklamacyjne kierować do Usługodawcy.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania Usługi kurierskiej przez Kuriera, Usługodawca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Usługobiorcy lub osoby przez niego wskazanej względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z Usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi w celu jego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia.
3. Podmiotami odpowiednimi do zgłoszenia reklamacji są:
a) Nadawca;
b) Odbiorca;

4. Reklamacje zgłoszone po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie wniesione. Usługodawca zaleca jednak, aby zgłoszenie zostało przekazane na protokole reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub jej uszkodzenia oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki - w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia.

5.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

        - tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
        - czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
        - oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
        - dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Usługodawcy,
        - kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
        - udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
        a)  w postaci faktury zakupu przedmiotu, którego dotyczyła szkoda (dotyczy również w

             przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
        b) kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby

            uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub

-  faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku, gdy naprawa została wykonana,
 - udokumentowaną kwotę roszczenia,
 - wykaz załączonych dokumentów.
 -  nazwę banku i numer konta bankowego albo adres, na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia:
 -  podpis Reklamującego.

6. Termin rozstrzygnięcia reklamacji nie może przekroczyć 90 dni począwszy od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacji. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości lub braków zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Usługodawca poinformuje o tym Nadawcę na piśmie, wzywając do uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie przez Nadawcę braków reklamacji w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

7. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. W każdym z możliwych przypadków powiadomienie takie zawiera:
a) uzasadnienie sposobu i motywów takiego rozstrzygnięcia reklamacji;
b) ewentualną kwotę przyznanej reklamacji oraz termin i sposób jej przekazania.

8. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot, jakie rościł, od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Usługodawcy.

9. Dopuszcza się dołączenie kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem zamiast oryginałów dokumentów określonych w pkt.5

10. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Nadawcę, Odbiorcę lub Zleceniodawcę wszystkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez Usługodawcę, z uwzględnieniem warunków o których mowa pkt. 4. Postanowień tego punktu nie stosuje się w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów.

11. Uwagi odnośnie nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu INGS prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy zamieszczony się na stronie www.ings.pl

12.  Roszczenia Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu zawieranej umowy o świadczenie usług spedycyjnych przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia biegnie: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; w innych sytuacjach - od dnia wykonania zlecenia.

13.  Nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.14. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu traktuje się jako utraconą.

§15
Dane osobowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin, z chwilą złożenia zlecenia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez INGS zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności i Regulaminie. Wszelkie Dane osobowe Użytkowników, Usługodawca przetwarza poprzez wykorzystanie przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.

2. Usługodawca, czyli IGS Dorota Mularczyk z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Wojska Polskiego 54, jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników(dalej Administrator) dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, w tym głównie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie potrzebnym i niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, rozliczeń z Użytkownikiem, marketingu swoich usług oraz w innych dopuszczalnych prawnie celach. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. Jeżeli Administrator przetworzy Dane Osobowe w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika może zostać uzależnione przez Administratora od wcześniejszego potwierdzenia przez Użytkownika zgodności Danych Osobowych z odpowiednimi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, co jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie wysłana bądź budzić będzie podejrzenia i wątpliwości INGS ma prawo odmówić świadczenia usług lub zablokować Konto do czasu wyjaśnienia. Jeśli mimo to, w wyznaczonym terminie kopia dokumentu nie zostanie przesłana INGS ma prawo usunąć Konto.

W przypadku, gdy Administrator ma zasadne wątpliwości co do prawdziwości, bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym danych (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) ma prawo do:
- wezwania Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji
- ostrzeżenia Użytkownika
- zablokowania Użytkownikowi wybranych Usług w Serwisie;
- zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
- bezpowrotnego usunięcia Konta.

5.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. W każdym momencie Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania i wniesienia sprzeciwu do przetwarzanych Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również zażądania ich usunięcia z bazy Kont.
Jednocześnie Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji Danych Osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym po każdej ich zmianie.
Usunięcie danych osobowych opisanych powyżej następuje na pisemny wniosek Użytkownika i jest realizowane do 30 dni od wpływu wniosku.

§ 16
Zapisy dodatkowe

Do usług świadczonych przez INGS mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu uwzględniające również poniższe zapisy dodatkowe:

1. INGS w ramach usługi, począwszy od przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek, albo mienia INGS, może żądać jej otwarcia przez nadawcę, a w momencie, gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było nieskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt. INGS w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa albo jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia o tym niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

2. INGS przysługuje prawo zastawu na przesyłce, celem zabezpieczenia swoich należności z tytułu umowy oraz zasadnych dodatkowych kosztów świadczenia usług, wynikających z powodów zaistniałych po stronie nadawcy lub adresata.

3. INGS odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:
1) nie są spełnione kryteria i wymogi dotyczące świadczenia usługi określone w ustawie lub w regulaminie;
2) zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę;
3) na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki, albo inne znaki graficzne naruszające prawo;
4) usługa miałaby zostać częściowo lub w całości wykonywana na obszarze nieobjętym pozwoleniem lub zgłoszeniem;
5) przyjmowanie lub przewożenie danej przesyłki jest zabronione w ramach regulaminu.

4. Ponadto INGS może:
1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi, jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez INGS warunków wymaganych do jej zawarcia;
2) odstąpić od wykonania usługi o świadczenie usługi pocztowej po zawarciu umowy, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w zapisach umowy.

5. W momencie odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia od umowy o świadczenie usługi z w/w przyczyn przez INGS, przyjętą przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwraca się także opłatę pobraną za wykonanie tej usługi. Roszczenia wynikające z niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, nie zgłoszone przez Adresata/ Odbiorcę przed upływem 7 dni od jej przyjęcia wygasają po upływie tego terminu.

8. W przypadku przyjęcia przesyłki do przewozu przez jednego z naszych partnerów wymienionych na stronie www.ings.pl obowiązuje jego regulamin świadczeń usług kurierskich i Nadawca ma obowiązek zapoznania się z nim przed rozpoczęciem usługi.

§17
Świadczenie usługi specjalnej

1. Wobec usługobiorców posiadających indywidualne umowy z Kurierami oraz przyznane na ich podstawie numery klienta lub numer SAP, Użytkownik świadczy usługi polegające na możliwości dostępu do automatycznych mechanizmów Serwisu ings.pl. Pozwalają one na  automatyczne przygotowanie listów przewozowych i składanie zamówień w systemach Kurierskich obsługiwanych przez ings.pl.

2. Świadczenie usług opisanych w punkcie poprzedzającym odbywa się po wpisaniu przez Usługobiorcę w Serwisie ings.pl otrzymanego od Kuriera, na mocy indywidualnej umowy, numeru klienta lub numeru SAP.

3. Opłata za usługi opisane w pkt. 1 wynosi 30,00 PLN +VAT  (36,90 zł brutto) w stosunku do jednego pełnego miesiąca kalendarzowego.

4. Opłata za usługę pobierana jest z konta PrePaid Usługobiorcy. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie na koncie PrePaid środków na jej pokrycie.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do świadczenia usług o których mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

§18
Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z INGS

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o prowadzenie Konta) może zostać rozwiązana przez każdą stronę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownej informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z INGS.

2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu bądź czasowego zablokowania Konta Użytkownika, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Usługodawca jest też uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług (prowadzenia Konta) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli dojdzie do rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub Usługi dostępne w Serwisie wykorzystane będą do łamania prawa.

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub Usługodawcę, jak również w przypadku innego wygaśnięcia Umowy, Konto podlega usunięciu wraz z zgromadzonymi na nim Danymi. Użytkownik jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika utraty dostępu do jego Danych za pośrednictwem Serwisu.

4. Usunięcie Danych nie jest równoznaczne z automatycznym usunięciem Danych Osobowych z Bazy Kont.


5. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, INGS przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
- należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy oraz ich rozliczenia
- rozpatrzenia reklamacji.
- własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;


6. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Usługodawcy.

§19
Postanowienia końcowe

1. W dniu złożenia zamówienia obie strony związane są treścią regulaminu.
2. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Usługodawcy pod adresem www.ings.pl/regulamin, Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu. Dokonanie przez Usługodawcę zmiany Regulaminu nie obowiązują wobec Zamówień złożonych przed jego zmianą, chyba że obie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

3. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i jego nowej treści w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

4.Każdy Użytkownik może łatwo pozyskać i zapisać regulamin pobierając plik ze strony Usługodawcy. Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem przesyłki pod opiekę INGS.

5. Dochodzenie swoich roszczeń w sądzie przysługuje uprawnionemu do tego, po bezskutecznym wyczerpaniu procedur reklamacyjnych. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2018-03-01